АБОНАМЕНТ
 РЕКЛАМА
 КОНТАКТтърсене | начало | english  
ЗА АБОНАТИ НА СПИСАНИЕТО име парола
Можете да ползвате безплатно архив на списанието, с изключение на броевете от последните 30 дни.
 АРХИВ ТЕМА
 АРХИВ ЕМА
 ЗА НАС

Икономика

Спокойствие за 200 лева
Красимир Тодоров

Българинът застрахова на първо място  колата си, след това - живота, и едва на трето място - имота

 

                   Щетите по застраховката "Гражданска отговорност" понякога не са големи, но проблемите, които създават на водачите на автомобили, са винаги неприятни. Затова и фактът, че според данни на КФН около 92% от колите у нас вече имат тази полица, звучи доста успокояващо

 

Един от най-известните закони на Мърфи, отнасящи се до времето и действието, гласи: "Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно". Макар че българинът разсъждава малко по-различно - в смисъл точно на него ли ще се случи нещастието, все повече стават хората, които се доверяват на застраховането като вариант да получат сигурност при необходимост. Анализ на Комисията по финансов надзор (КФН) показва, че застрахователната плътност в страната от 40 евро през 2002 година достигна 83 евро през 2006-а и продължава да расте. Парите, събрани от застрахователите за една година, вероятно ще надхвърлят 1.5 млрд. лева - само за деветте месеца на 2007 година те са 1.2 милиарда лева, а декември е най-силният месец за автомобилни застраховки. Може и да изглеждат много, но на човек се падат малко под 200 лева разходи на година за покриване на евентуални рискове. Почти половината от тези пари отиват за задължителната застраховка "Гражданска отговорност". През миналата година са платили близо 16 милиона евро за тази цел, тази година сумата вероятно ще бъде поне с около 30% по-висока поради увеличения размер на полицата. Ако пресметнем и силно нарасналия през 2007 година автомобилен парк, вероятно общата събрана сума от застрахователите ще е с около 50 на сто по-висока от миналогодишната.

 

Каско застраховката остава водещата като премиен приход и като изплатени обезщетения. Делът й в общото застраховане у нас през миналата година е 64 на сто, а изплатените обезщетения по нея достигат 82 на сто от всички изплатени на потърпевшите суми. По това се различаваме от икономически развитите страни в Европа и САЩ, където водещи са застраховките "Живот" - около 60% от всички сключени договори. Едва след това идват автомобилните застраховки и тези на имоти.

Една сравнително нова, но набираща скорост застраховка е свързана с лизинговия бум в последните години - става дума за покриване на рискове по "Финансови загуби, кредити, гаранции и правни разноски". През 2006 година близо 15 млн. евро са били инвестирани за защита по нея, а изплатените обезщетения са с рекорден годишен ръст от 136% спрямо 2005 година - близо 5 милиона евро. Прогнозите са и през 2007 година да имаме сериозно увеличение както на застрахованите лизингови договори, така и на изплатените обезщетения по тях - не случайно за деветмесечието именно тук е най-голямото нарастване на премийния приход - с близо 57 на сто.

 

Животозастраховането е другият сектор, където потенциалът за нарастване е очевиден. Разпространено масово в Европа и САЩ, този вид осигуряване срещу евентуални неблагоприятни събития е добра възможност и за спестяване на бели пари за черни дни. От данните на КФН се вижда, че през последните две години имаме ръст както на сключените договори, така и на изплатените обезщетения. През миналата година например брутната сума на изплатените претенции достига 34.8 милиона евро при общо сключени застраховки на сума от 95.1 милиона евро. Безспорен лидер в този сегмент на пазара през последните години е комбинацията между застраховка "Живот" и рента - тя държи пазарен дял от близо 74% през миналата година и вероятно ще достигне 79-80 на сто, след като станат ясни и данните за 2007 година. Същото е положението по изплатени претенции - този вид договор държи 77% от всички суми. Причината е в изгодния за клиента вариант, при който ако не настъпи застрахователно събитие, след определено в договора време той започва да получава ежемесечни суми от набраните средства. Така на практика се осигурява втора пенсия, а инвестираните в това пари са освободени от данъци.

 

На второ място по пазарен дял е застраховка в комбинация с инвестиционен фонд - 7%. Тук вноската се разделя на две части - рискова и спестовна. Рисковата отива за покриване на евентуално застрахователно събитие, а спестовната може да се вложи в различни финансови инструменти и да

осигури по-висока доходност на клиента. Хубавото е, че всеки може сам да определи в какво да се вложат парите му - дали в държавни ценни книжа или в инвестиционен фонд.

Все още твърде незначителни като обем и брой са договорите за детска и женитбена застраховка - едва 3.3% пазарен дял през 2006 година.

 

Данните за първите девет месеца на 2007 година потвърждават развитието на сектора - брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, вече е 150.3 млн. лв., което е ръст от 27.43% на годишна база. Изплатените суми и обезщетения са 37.7 млн. лв., като ръстът на годишна база е 14.18%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 37.08% на годишна база и достига 330.4 лв. С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения остава застраховка "Живот" и рента, съответно 73.74% и 67.97%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки "Живот" - 51.87%, "Злополука" - с 48.85%, "Живот", свързана с инвестиционен фонд - 24.92%, и "Женитбена и детска застраховка" - с 18.06%.

 

Българинът ще заделя в следващите години все повече средства, за да се оси-гурява срещу рискове, смятат експерти. Затова и интересът на чуждестранни компании в бранша след приемането ни в Европейския съюз се засилва. В момента на българския застрахователен пазар оперират 36 застрахователи и 228 застрахователни брокери. От тях дружества с преобладаващ български капитал са малко над 22%, дъщерни застрахователни дружества на големи чуждестранни компании са 67%, а клонове на застрахователи от държави - членки на ЕС, които добиха право на работа у нас след 1 януари 2007 година, са 11%. Очаква се регистрацията на още клонове до края на годината.

 

 

 

Професионално определяне на риска

 

Професията на риск мениджъра е добре позната в развитите страни, макар че у нас все още се смята за екзотична.  Това е човек, който  познава в детайли дейността на фирмата на всички нива и може да предлага решения при необходимост от бързи и адекватни действия, както и да определя необходимостта от застраховане на различни дейности и рискове.  Досега  у нас на тази позиция, доколкото съществува в някои фирми,  се поставя или главен счетоводител, или друг представител на финансовото звено. Но той далеч не е в състояние да обхване всички аспекти от дейността, смятат експерти. Затова се прогнозира до 2 години да започне и подготовката на специалисти, които да поемат тези функции.
Рисковете, които стоят пред всяка съвременна компания, могат да бъдат квалифицирани в няколко групи. В първата група влизат застраховаемите рискове като пожар, експлозия, мълния, природни, катастрофични рискове. Тук всеки мениджърски екип трябва да направи много добра преценка за нивото на самоучастието си. Друга група рискове могат да бъдат определени  като "полузастраховаеми", тъй като те все още не са разпространени в България. В тази група рискове влизат застрахователна защита на баланси, отговорност на управителите, защита на околната среда и отговорност за продукта. Трета група включва големи и важни проекти и дейности, които изискват стратегически действия, управление по време на кризи и план за съхранение на дейността. Всяка компания би трябвало да има предварително разработен план за действие и сформиран кризисен екип. Чистата оценка и управление на риска в предприятието и неговото ограничаване трябва да се прилагат ежедневно, за да се постигне нивото на управление  на европейските компании, твърдят експерти. 

 

 

 

 

Спорът "За и против катастрофичния пул" 

 Задължителна или доброволна, застраховка срещу природни бедствия трябва да имаме

 

 

                               Понякога бедствието може да връхлети ненадейно и да нанесе щети и в центъра на столицата. Затова създаването на катастрофичния пул трябва да бъде добре обмислено и прието от всички вероятни потърпевши от подобни събития 

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2006 година е над 25 милиарда евро. Според експертни оценки, ако страната бъде сполетяна от голямо земетресение, загубите могат да достигнат 5% от БВП, или около 1.25 милиарда евро (2.5 милиарда лева). Това може да се окаже фатално за икономиката, ако значителна част от щетите нямат застрахователно покритие. Подобни рискове, макар и по-малки, крият и наводненията. В европейските държави отдавна съществуват защитни механизми срещу катаклизми от такъв характер - например след наводненията в Чехия през 2002 година се оказа, че 53% от загубите са покрити със застраховки. Затова и след бедствието чешката икономика получи тласък напред - хората получиха парите по полиците си и започнаха ремонти, което означаваше покупки на нови мебели, ново оборудване, разширяване. Около 2 млрд. долара се вляха в икономиката, а това предизвика силен икономически растеж. Засили се активността в търговията, в строителството, в другите отрасли и се получи мултипликационен ефект.

 

Спорът за това как да се гарантираме срещу природни бедствия у нас се води отдавна. Последните наводнения накараха държавата да се активизира, още повече че пазарният принцип в тази сфера очевидно не работи, за което има много обяснения, включително ниската застрахователна култура и ниският социален статус на българина. Съществуват няколко застрахователни продукта, които частично покриват риска от природни бедствия - "Пожар и природни бедствия" (земетресението е допълнителна клауза, не е част от пакета) и "Имуществени вреди", но проникването им засега е много ниско.

 

По инициатива на премиера Сергей Станишев през юни правителството създаде междуведомствена работна група, която трябва да разработи национална катастрофична програма, в която влизат освен представители на различните министерства също и депутати и застрахователи. Венелин Узунов, съпредседател на работната група и председател на парламентарната комисия за бедствия и аварии, наскоро съобщи, че в началото на следващата година групата ще внесе разработения от нея законопроект.

И държавните органи, и застрахователният бизнес са категорични, че има нужда от национална система, която да покрие риска от природни бедствия и ефективно да компенсира щетите от причинените от тях разрушения. За това напомня непрекъснато - официално или не - и Световната банка, която е готова да подкрепи такава инициатива. Това обаче не означава, че всички проблеми около модела на такава национална система са разрешени. Едно от основните предложения е да бъде въведено задължително застраховане на жилищата, като премиите от тези застраховки се събират в катастрофичен пул, управляван от застрахователи и гарантиран от държавата. За всички, които подкрепят задължителността на такава застраховка, е важен заложеният в нея принцип на солидарността (живеещите и в рискови, и в безопасни райони плащат), а това ще позволи минимална цена на полицата. Задължителната застраховка трябва да покрива риска земетресение, а ако застрахователите се споразумеят, могат да бъдат добавени и рисковете от наводнения и свлачища. Зад този модел застават и съставената от правителството работна група, подкрепят го и голяма част от членовете на създадената неправителствена организация "Инициатива за национална програма за управление на катастрофични рискове". Очакванията са, че в рамките на 10 години - при разумна годишна премия на застраховката, тя би обхванала 70-80% от жилищните сгради в страната. Експерти твърдят, че минималната цена на имуществената застраховка трябва да бъде 1 на 1000 от цената на жилището, което означава, че ако един имот струва 20 000 евро, за една година собственикът му ще плаща 20 евро.

 

СЪБИТИЕТО

 В понеделник, 10 декември, в София ще се проведе  Национална кръгла маса за управление на катастрофичните рискове в България. Организатор е специализираният сайт Insurance.bg. Идеята е да се помогне за избистрянето на модела на национална схема, която да покрива риска от разрушенията, причинени от природните стихии в България. В дискусията ще участват представители на държавни институции, свързани с проблема, научни работници, застрахователи, както и Евгени Гуренко, водещ специалист по катастрофичните рискове във Световната банка.

Застрахователният бизнес обаче е против задължителния характер на полицата срещу природни рискове и настоява нещата да се поставят на пазарен принцип. Председателят на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Орлин Пенев заяви, че отговорността за всеки имот е лична, на собственика му, а задължителни застраховки се въвеждат, когато отговорността е към трети лица, които няма как да получат обезщетение без тази застраховка.

Виолета Даракова, член на борда на Асоциацията на българските застрахователи и представител на застрахователния бизнес в междуведомствената група, определя очертания модел на пула, включващ задължителна застраховка, като по-скоро "фонд, който да подпомага пострадалите при природни бедствия". Според нея бизнесът не е съгласен рискът от наводнение да се включи в този модел, защото: "Когато наводнението е причинено от човешко действие, бездействие, немарливост, не може да се говори за катастрофично събитие. Географското положение на страната ни е такова, че наводненията не могат да бъдат катастрофични събития".

Против задължителността на застраховката е и аргументът на много международни експерти, че в такъв случай има опасност тя да се възприеме от обществото като допълнителен данък и да не изиграе ролята, която й се възлага. Последната дума, разбира се, ще има правителството.

 

 назад съдържание напред

съдържание


Дим без огън на “Дондуков” 1
Пушилката по коридорите на властта след поредното разцепление в НДСВ се вдигна, а след нея се видя, че никой в ...


Бръмбар в ябълката на раздора
Новата Държавна агенция "Национална сигурност" е основно поле за битки във вътрешната война на БСП. ...


Спокойствие за 200 лева
Българинът застрахова на първо място колата си, след това - живота, и едва на трето място - имота ...


Хорхе Волпи, мексикански писател, и Карлос Брионес, испански учен и поет: Стратегията на егоиста погубва света
Интервю на Къдринка Къдринова с двама гости на Института "Сервантес" за науката и литературата, за ......


Права вместо право
...

РЕКЛАМИТЕ В БРОЯ
М-ТЕЛ 
ГЛОБУЛ 
НАФТЕКС 
CANON 
PIRAEUS BANK 
AIR LAZUR 
RENAULT 
OPEL 
БИЗНЕС ПАРК ВАРНА 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ 
BALLANTINE'S 
JOHNNIE WALKER 
АКТАВИС 
ЛИБРА 
GERRY WEBER 
НОВИНИТЕ.BG 
РАДИО ВИТОША 
BRAVO RADIO 
FM+ 
ИНФО РАДИО 
ФОКУС 
начало начало | нагоре нагоре 2001-2017 © Тема Нюз АД. Всички права запазени.  
Всички текстове и документи, публикувани в този уеб сайт, са собственост на "ТЕМА НЮЗ" AД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.