АБОНАМЕНТ
 РЕКЛАМА
 КОНТАКТтърсене | начало | english  
ЗА АБОНАТИ НА СПИСАНИЕТО име парола
Можете да ползвате безплатно архив на списанието, с изключение на броевете от последните 30 дни.
 АРХИВ ТЕМА
 АРХИВ ЕМА
 ЗА НАС

Икономика

Ще се обявява ли индивидуален фалит?
Петя Димитрова


Засега още се търси необходимият баланс в интересите на кредитори и длъжници

В нашето законодателство липсва т.нар. потребителска несъстоятелност. България и Румъния са единствените страни членки, в които няма подобна процедура за физически лица. Депутатът от ГЕРБ Емил Радев даде идея законодателно да се уреди възможността задлъжнял гражданин да обяви индивидуален банкрут по примера на фирмите и така да съхрани личното си имущество. Закон за фалитите на физически лица ще бъде гласуван в рамките на настоящето правителство, убеден е депутатът. Все още няма конкретни текстове за новата норма.

Формула за стабилност
Инициативата да има закон за индивидуалния фалит идва след множество проблеми на  български граждани, които изпадат в затруднена ситуация заради натрупани борчове. При съдебното изпълнение и реализацията на имуществото им се вършат много злоупотреби, те продължават да дължат значителни суми и се превръщат във вечните длъжници. „С това се възпрепятства икономическото им съществуване, те не могат да започнат на чисто нов живот. Заради грешно взети решения от физическото лице или поради действия на кредитора, или на трети лица, се стига до положение засегнатият да търси изход”, обяснява Радев.
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за публични задължения се посочва петгодишна давност, която обаче може да бъде прекъсвана. Но има и десетгодишна давност от възникване на задължението, в която борчовете биват опрощавани, когато държавата прецени, че не може да ги събере. Този регламент се отнася до частни правни вземания, залегнали в Закона за задълженията и договорите, и важи за дългове с петгодишна давност. Срокът обаче не приключва, понеже всяко действие на кредитора или на съдебния изпълнител по дадено изпълнително дело дава начало на нов петгодишен период и така процедурата се повтаря до безкрайност. „Има случаи на изпълнителни дела, които продължават по 12-13 години, и само с ваденето на една справка от страна на съдебния изпълнител тази давност започва да тече наново. Трябва да има регламент и гражданинът да е сигурен, че след като е изпаднал в неблагоприятна икономическа ситуация, може да се сложи край на това вечно изпълнение и да започне нормален начин на живот”, категоричен е депутатът. Според него до лятото парламентът няма да успее да гласува закона за индивидуалния фалит, но ще се постарае да въведе ефективни мерки в други закони, които се отнасят до личната несъстоятелност.
Най-наложителни са промените, засягащи задлъжнялостта на гражданите и съдебното изпълнение, за които се търсят бързи и ефективни мерки в интерес на длъжници и кредитори.    
    
Оперативен план
Една от промените засяга Закона за задълженията и договорите, в който се предвижда въвеждането на абсолютна диахронична давност за задълженията на частните лица, защото този въпрос за търговците вече е уреден от Търговския закон. Ще има промени в законодателството, свързано със съдебното изпълнение. Заради случаите на злоупотреби на частни съдебни изпълнители е обсъдена идеята да се въведе вписване на продажбите в публичен регистър. В момента Камарата на частните съдебни изпълнители води такъв регистър на доброволен принцип. Но има случаи на вписвания в последния момент на някой от продаваните имоти или добавянето му след продажбата. При подобни практики са предвиждат санкции за нарушителите.
Обсъжда се възможността такъв регистър да има и за държавните съдебни изпълнители. Целта е да има публичност при продажбите на имотите, за да достигат до реалните си пазарни цени. В момента някои от тях се подценяват и се продават в пъти под реалната им стойност. Изкупуват се от спекуланти по занижени цени.
Узаконяването на потребителската несъстоятелност ще изисква време и усилия за проучване на европейската практика. Ще се прецени дали регулацията да се осъществи с разпоредби в сега действащата нормативна рамка, или да се приеме нов закон.  В същата насока са и стъпките за въвеждане на абсолютната давност и за промяна в режима на частното съдебно изпълнение. С Министерството на правосъдието се обсъжда използването на регистри от държавните съдебни изпълнители.
Прераждане или капан
„Един такъв проект за закон трябва да се подложи на широка дискусия, защото крие рискове - коментира Янчо Трончев, съдружник в Адвокатска кантора „Трончев и Ганев”. - Законодателят трябва да предвиди достатъчно гаранции както за кредиторите, така и за длъжника.”
В интерес на кредитора е функционирането на бърза и опростена процедура за фалит на физическото лице. Трябва да има възможност да се атакуват някои отчуждителни сделки на длъжника, когато ги е извършил умишлено, за да ги увреди. Необходима е класификация на обезпечени и необезпечени кредитори, като приоритет може да имат държавните вземания. Може да се обявят за недействителни някои сделки между роднини или свързани лица, смята адвокатът.
В закона трябва да е записано, че длъжникът може сам да подаде молба до съда за обявяване във фалит, като се определят разумни срокове за процедурата – примерно пет години, и през това време да се разсрочат задълженията му, ако работи или има приходи, за да ги изплаща. След приключване на процедурата трябва да му остане например едно жилище до определена стойност или някои вещи за ежедневна употреба. Законодателят може да предвиди различни видове несъстоятелност - пълен банкрут, когато на длъжника се отнема всичко. Но може да се избере вариантът на фалит - рехабилитация, като длъжникът изплаща задълженията за определен период със съгласие на кредиторите и на съда. Както в САЩ - да се предвиди банкрут на различни лица според професията им или според вида на задълженията им: за фермери, за тютюнопроизводители, за хора на изкуството. Според адвокат Трончев философията на фалита няма да се промени, освен като последици за самото физическо лице, минало през тази процедура. Навсякъде, където действа такъв закон, за определен период от време то не може да ползва кредити и лизинг, не може да наема. Но ще тежи „кредитната история”, от която се вижда, че не можеш да управляваш финансите си и не си добър платец. Би следвало към фалит да се прибягва, когато няма друга възможност и за длъжника, и за кредитора.
”Задължително е да има обсъждане на закона за индивидуалния фалит, защото не може да се дават права само на гражданите. Във всяко законодателство е залегнал принципът, че този, който е допуснал да изпадне в състояние на неплатежоспособност и може да увреди кредиторите си по някакъв начин, трябва да бъде санкциониран и възпрепятстван, за да не извърши повторно нарушение“, посочва Емил Радев. Според правната система на Германия еднакво добре са защитени както интересите на длъжниците, така и на кредиторите. Там например при потребителска несъстоятелност не се допуска опрощаване на публични  вземания, на студентски заеми, на други частни вземания. Задължително се назначава надзорен орган - той може да е нотариус, данъчен консултант, адвокат, който да следи дали доходите на лицето, изпаднало в неплатежоспособност, действително отиват за погасяване на задълженията. Санкциите за банкрутиралите включват точно регламентирани временни ограничения за упражняването на даден тип търговска дейност и достъп до банкови кредити.
„Този закон няма да е в полза единствено на длъжника. По никакъв начин не трябва да се нарушава равнопоставеността в процеса, но трябва да се даде шанс и на фалиралите лица да започнат нов живот, без да се накърняват правата на кредиторите. С него ще прекратим порочната практика на такива случаи по търговската несъстоятелност за заобикаляне на закона, на която бяхме свидетели през последните две години”, уверява депутатът.

Финансов паноптикум
Предстои публично обсъждане, в което да се чуе гласът на потребителските организации, но и на търговците, които са основни кредитори на гражданите.
В момента има Кредитен регистър за банковите длъжници, но няма регистър за клиентите на комунални услуги. Затова е необходим общ регистър за задлъжнялостта на физическите лица. Въпросът е не кой може да направи базата данни, а кой ще я поддържа и финансира, защото трябва да има адекватно подаване на информация в реално време.
От Асоциация на банките в България вече са заявили готовност да предоставят регистъра си, когато се преценява потребителската  несъстоятелност, заради опцията, според която гражданин, изпаднал във фалит, да не може да тегли банков заем. Но настояват в него да се включи базата данни от всички останали кредитори.
„Трябва да видим и европейските практики, за да зададем рамки на бъдещия закон. Някои от предложенията противоречат на европейски директиви и това изключва те да бъдат предлагани за дискусия. В близко бъдеще ще направим кръгла маса по тези проблеми. Англо-саксонската система, която действа в САЩ, е насочена към защита правата на длъжника. Там борчлията може да използва оздравителен план, но трябва да има стабилни доходи. Този модел не е приложим у нас и е по-добре да се придържаме към европейските практики”, обясни Емил Радев.

 Лек за борчове
Правата на длъжника в отделните страни от Евросъюза са уредени по различен начин. В Германия и Франция колкото по-ограничени са активите, подлежащи на ликвидиране за покриване на дълга към банките, толкова по-бързо и лесно кредитополучателите се справят с покриването на плащанията. Във Франция жилището на длъжника подлежи на ликвидация, като за покриване на борча отиват и голяма част от доходите му в рамките до 10 години. Там много хора преминават през няколко банкрута за разлика от Германия и Канада. В повечето страни законите насърчават длъжниците да изберат защитата от кредиторите като последно възможно решение. Във Великобритания например на обявилите индивидуален банкрут е забранено да управляват компания, да практикуват право или да заемат публична длъжност за период от три години. Всяка година около 100 000 души в Канада обявяват индивидуален банкрут. Основните причини за подаване на документи за индивидуална несъстоятелност в развитите страни са непредвидени медицински разходи, прекомерен дълг по кредитни карти, загуба на работа и развод. В Канада предимствата на банкрута на частни лица са, че предпазва от принудително събиране на дълга, от действия на кредитора и запор на заплатата.
В САЩ индивидуалният фалит се коментира в две глави от Закона за банкрутите. Едната е за ликвидацията на активите, а другата се отнася за реорганизацията на плащанията. В период от 3 до 5 години длъжникът трябва да изплати дълга по одобрена от съда схема. Ако не успее, загубата е за кредитора.

 

 

 

 Рай за длъжниците
Графство Кент привлича като магнит закъсали жители на континентална Европа. Едно от най-красивите кътчета на стара Англия в последните месеци се оказа единственото място на земята, където длъжниците могат сравнително бързо и при по-лека процедура да оформят банкрута си и да се освободят от борчовете си, съобщава деловият портал BFM. Клиентите ни, особено частните лица, са се увеличили поне с 20%, твърдят консултанти от графството, отдалечено на 90 км от Лондон.
В този югоизточен ъгъл на Албиона можеш по-евтино да наемеш добро жилище, отколкото в британската столица. А със скоростния влак под Ламанша за броени минути стигаш до Стария континент. Но главният аргумент на новите му временни жители са многобройните и добри съдилища по делата за несъстоятелност и най-мекото законодателство за банкрут. Затова не учудва фактът, че европейци от различни държави се опитват тук да се избавят от дългове, натрупани в Италия, Австрия или Германия. Още повече че през 2002 г. влезе в сила ново европейско законодателство, което опрости механизма на международните процедури за банкрут между страните членки на ЕС. Новите норми се отнасят както до физически лица, така и до юридически. Те позволяват на длъжниците да търсят в рамките на ЕС юрисдикция с най-благоприятните за длъжниците режими.
В графство Кент можеш да обявиш банкрут за по-малко от една година и след 6 месеца да се върнеш обратно у дома. За целта физическото лице трябва да поживее там минимум 6 месеца, за да бъде признат неговият банкрут чрез британски съд. Година по-късно дълговете му биват отписани. За сравнение - в Германия да се освободиш от дълговете си можеш чак след 6 и дори след 9 години. В Ирландия ще трябва да почакаш 12 и повече години. Много от хората, освободили се от дълговете си в Кент, остават сред зелените градчета и по-дълго, привлечени от жизнения стандарт и ниските данъци. Британското Управление по несъстоятелност (Insolvency Service) потвърди, че вече има десетки случаи, в които граждани на други европейски страни подават заявление за банкрут след пребиваване в Кент по-малко от година. При това задълженията на тези лица са към чуждестранни кредитори, а не към британски.

 

 назад съдържание напред

съдържание


Принцеси от народа
Новите пепеляшки невинаги са бедни и не си стоят в приказките. А момичетата с кралска кръв се оглеждат за ...


СДС като китайска капка
Бавно, но методично синята партия работи за отстраняване на висши чиновници. Понякога обаче заслугата за уволненията ...


Service Unavailable*
Депутатите от ГЕРБ предприеха промени в Закона за Търговския регистър, без да подозират в каква клопка ...


Енергопресищане
......


Пет мига от живота на: Деница Златева, международен секретар на БСП
...
начало начало | нагоре нагоре 2001-2017 © Тема Нюз АД. Всички права запазени.  
Всички текстове и документи, публикувани в този уеб сайт, са собственост на "ТЕМА НЮЗ" AД и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.